Regulamin
Regulamin świadczenia usług.

Regulamin

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z usług firmy Unix Storm oraz warunki umowy zawartej z Usługobiorcą.

2. Poprzez Unix Storm rozumie się firmę ``Unix Storm - Michał Gottlieb'' działającą pod adresem: 54-610 Wrocław, ul. Graniczna 2db/19, NIP: 6951450898, REGON: 020604248, zwaną dalej Usługodawcą.

3. Poprzez Usługobiorcę rozumie się osobę, która złożyła zamówienie na wybraną usługę oraz zrealizowała je poprzez opłacenie jej na minimalny okres wskazany przez niniejszy regulamin lub informacje zawarte na stronie www.unixstorm.org.

4. Poprzez serwer rozumie się fizyczne urządzenie zarządzane przez Usługodawcę i udostępniające odpowiednie usługi i/lub utrzymanie zawartości, plików Usługobiorcy.

5. Poprzez łącze Usługodawcy rozumie się łącze transmisji danych, za pomocą którego do sieci Internet podłączone są wszystkie serwery i urządzenia Usługodawcy.

5. Administratorem jest osoba odpowiedzialna za utrzymanie serwerów, usuwanie awarii, zarządzanie kontami, serwerami oraz wszystkimi sprawami związanymi bezpośrednio z działaniem usług oferowanych przez Usługodawcę.

6. Strony zawierają umowę poprzez złożenie i zrealizowanie zamówienia w formie elektronicznej, sporządzonej bezpośrednio przez system działający na stronie www.unixstorm.org lub za zgodą obu stron, w postaci poczty E-Mail.

7. Przedmiotem umowy jest odpłatne świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługi określonej w złożonym i opłaconym przez Usługobiorcę zamówieniu i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Usługodawcy oraz na podanych w niniejszym Regulaminie warunkach, w tym również uwzględniając warunki gwarancji SLA (gwarantowanego poziomu usług), o ile takie warunki zostały uwzględnione dla zamówionej przez Usługobiorcę usługi.

8. Złożenie zamówienia na jakąkolwiek usługę oferowaną przez Usługodawcę jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów tego Regulaminu przez Usługobiorcę.

9. Usługobiorca oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane osobowe i adresowe są prawdziwe i aktualne.

§ 2. Usługi testowe

1. Wszystkie usługi testowe oferowane są na czas określony zgodnie z opisem zamieszczonym w każdej ofercie.

2. Usługi testowe mogą posiadać różnego rodzaju ograniczenia, które zdejmowane są po wykupieniu pełnej usługi (dokładne informacje o ograniczeniach w usługach testowych będą podawane w opisie danych usług i/lub podczas składania zamówienia).

3. Usługobiorca ma prawo do skorzystania tylko jeden raz z usługi testowej tego samego typu, gdzie poprzez „typ” rozumie się: Konto WWW, Konto Reseller lub Serwery Gry.

4. Warunkiem otrzymania dostępu do usługi testowej jest złożenie odpowiedniego formularza/zamówienia podając wszystkie wymagane dane osobowe i adresowe.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji (np. telefonicznie) danych zapisanych w zamówieniu i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - do usunięcia/odrzucenia zamówienia.

6. Okres korzystania z usługi testowej może zostać skrócony w przypadku złamania zasad Regulaminu lub przekroczenia dostępnych limitów danej usługi.

7. Złożenie zamówienia na usługę testową nie zobowiązuje w żaden sposób Usługobiorcy do wykupienia usługi płatnej.

8. Usługobiorca ma prawo do złożenia zamówienia na usługę płatną zachowując całą poprzednią zawartość usługi testowej, jeśli zamówienie zostanie wysłane i opłacone w ciągu 14 dni od wygaśnięcia usługi testowej.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia całej zawartości usługi/konta testowego, jeśli nie zostanie ono wykupione w ciągu 14 dni kalendarzowych.

10. Usługobiorca usługi testowej staje się automatycznie jej właścicielem i w całości odpowiada za wszystkie dane umieszczone na serwerze.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów, limitów usług testowych bez wcześniejszego informowania o tym Usługobiorcy w przypadku, kiedy uzna to za konieczne.

12. Usługodawca nie udziela gwarancji na poprawne działanie usługi testowej i nie odpowiada za żadne dane Usługobiorcy przechowywane w ramach takiej usługi. Usługobiorca tym samym nie może domagać się żadnej rekompensaty w wyniku utraty danych bądź dostępu do usługi, za którą nie dokonał żadnej opłaty.

13. W przypadku automatycznego zrealizowania zamówienia, które narusza punkty niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zawieszenia i/lub usunięcia usługi testowej bez informowania o tym fakcie z wyprzedzeniem. W takim wypadku Usługobiorcy nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu rozwiązania umowy.

14. W wyniku rozwiązania umowy z winy Usługobiorcy, Usługodawca nie jest zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek czynności na zlecenie Usługobiorcy, w tym również do udostępniania zawartości usługi, która została wyłączona.

§ 3. Konta WWW, SSH

1. Z chwilą zrealizowania zamówienia, Usługobiorca staje się wyłącznym właścicielem danej usługi i w całości odpowiada za wszystkie dane umieszczane na serwerze w ramach danej usługi oraz dane przesyłane za pośrednictwem łącz internetowych Usługodawcy.

2. Na kontach WWW/SSH zabronione jest uruchamianie programów typu SETI@HOME, Shoutcast, Icecast, Team Speak, Ventrilo, Mumble, serwerów gier oraz jakichkolwiek innych programów do transmisji audio/video lub w sposób znaczący obciążający serwer lub łącze Usługodawcy.

3. Zabronione jest wykorzystywanie kont SSH do połączeń z sieciami IRC.

4. Zabronione jest również wykorzystywanie usługi w sposób nieprawidłowy, niezgody z jej przeznaczeniem lub szkodliwy dla innych użytkowników sieci Internet, w tym między innymi, ale nie ograniczając się do: wysyłania niezamówionych treści reklamowych (tzw. „SPAM”), dokonywania ataków DoS/DDoS, skanowania serwerów należących do innych firm/osób, działania na szkodę Usługodawcy lub jakiejkolwiek innej osoby bądź firmy.

5. Usługodawca nie odpowiada za działanie programów, skryptów umieszczanych na serwerze przez Usługobiorcę w sytuacjach, kiedy dany program/skrypt nie jest autorstwa Usługodawcy i nie podlega jego wsparciu technicznemu. Usługodawca tym samym odpowiada za działanie oferowanej usługi, a nie oprogramowania udostępnianego przez innego producenta.

§ 4. SLA (Konta WWW i Reseller)

1. Usługodawca poprzez niniejsze regulacje gwarantuje Usługobiorcy, że dostępność jego usługi będzie wynosiła nie mniej niż 99,80% czasu w skali roku (od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku).

2. Czas dostępności usług mierzony jest za pomocą zewnętrznego, niezależnego systemu monitorującego serwery Usługodawcy z różnych lokalizacji i co każde 5 minut.

3. Poprzez przerwę w dostępie do usługi rozumie się zgłoszenie przez system monitorujący braku odpowiedzi ze strony serwera Usługodawcy w wyznaczonym czasie i ze wszystkich jego lokalizacji równocześnie.

4. Sprawdzenie dostępności usługi polega na wysłaniu do serwera WWW zapytania HTTP, który udostępnia usługę Usługobiorcy i odebraniu od niego poprawnej odpowiedzi w wyznaczonym czasie (30 sekund).

5. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia informacji o aktualnym czasie dostępności danej usługi na życzenie Usługobiorcy.

6. W przypadku niedotrzymania przez Usługodawcę warunków SLA, Usługobiorca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Usługodawcy.

7. Rozwiązanie umowy w wyniku niedotrzymania warunków SLA może nastąpić po otrzymaniu od Usługobiorcy oświadczenia w formie pisemnej reklamacji wysłanej na adres korespondencyjny Usługodawcy w terminie do 14 dni od momentu wystąpienia problemu. Usługobiorca w reklamacji zobowiązuje się do podania pełnych danych swojej usługi, swojego numeru rachunku bankowego oraz przyczyny wypowiedzenia umowy - powołując się na § 4, pkt. 6 niniejszego Regulaminu.

8. Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i odpowiedzi na nią w terminie do 14 dni od chwili jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie reklamację uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie.

9. W przypadku rozwiązania umowy na podst. § 4, pkt. 6, Usługobiorcy przysługuje zwrot wpłaconej kwoty za cały pozostały, niewykorzystany okres, za który dana usługa została opłacona. Usługodawca zobowiązuje się w takim wypadku do zwrotu wyliczonej kwoty na wskazany przez Usługobiorcę rachunek bankowy i w terminie do 14 dni od momentu otrzymania wypowiedzenia. Termin ten może zostać wydłużony w przypadku, kiedy Usługobiorca nie podał numeru rachunku bankowego, na który Usługodawca ma dokonać zwrotu opłaty.

10. Jedyną akceptowalną metodą zwrotu opłat na rzecz Usługobiorcy jest przelew na wskazane przez Usługobiorcę konto bankowe.

11. Opisane w § 4 zasady SLA dotyczą tylko i wyłącznie usług: Konta WWW, Konta Reseller.

§ 5. Rejestracja i utrzymanie domen

1. Wydanie kodu AuthInfo dla domen wykupionych w cenie promocyjnej lub otrzymanych bezpłatnie w ramach innej, wykupionej usługi możliwe jest po wykonaniu przez Usługobiorcę dopłaty równej standardowej cenie rejestracji danej domeny, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.unixstorm.org.

2. Wydanie kodu AuthInfo dla domen wykupionych według standardowej oferty Usługodawcy lub domen, która zostały przynajmniej raz przedłużone w ramach usług Usługodawcy – jest bezpłatne.

3. Ceny rejestracji i odnowień domen wyliczane są na czas teraźniejszy i w każdej chwili mogą ulec zmianie. Tym samym Usługobiorca zobowiązany jest do dokonywania opłat według aktualnego cennika udostępnianego przez Usługodawcę, niezależnie od cen dostępnych w momencie pierwszej rejestracji domeny.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo od odebrania Usługobiorcy praw do domeny, jeśli zrezygnował on z usługi, do której bezpłatnie została przydzielona domena lub w przypadku, kiedy dana domena jest spójną częścią usługi, z której Usługobiorca zrezygnował.

5. W przypadku domen przydzielanych bezpłatnie do usług oferowanych przez Usługodawcę, zabronione jest przenoszenie ich na serwery nie należące do Usługodawcy, zmiany delegacji (serwerów DNS), przekierowania na zewnętrzne adresy – do momentu opłacenia usługi przez Usługobiorcę zgodnie z cennikiem domen.

6. Odnowienie (przedłużenie) domeny jest dobrowolne. Usługobiorca nie jest zobowiązany do odnawiania posiadanych domen, w tym również domen promocyjnych lub otrzymanych bezpłatnie. Brak dokonania wpłaty przedłużającej ważność usługi równoznaczne jest z rezygnacją z danej usługi.

§ 6. Serwery VPS i dedykowane

1. Z chwilą uruchomienia serwera Usługobiorca staje się jego jedynym właścicielem i odpowiada za całą zawartość umieszczaną na serwerze oraz wszystkie dane przesyłane z/do jego serwera.

2. Usługobiorca odpowiada również za wszelkie sprawy związane z instalacją i konfiguracją systemu zainstalowanego na serwerze VPS/dedykowanym.

3. Usługodawca nie odpowiada za wszelkiego rodzaju problemy związane z działaniem oprogramowania zainstalowanego przez Usługobiorcę.

4. Usługodawca zobowiązuje się do udzielania wszelkiej pomocy technicznej związanej z działaniem serwera VPS/dedykowanego pod warunkiem, że problem nie jest związany z nieprawidłową instalacją bądź konfiguracją oprogramowania uruchomionego przez Usługobiorcę.

5. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne straty poniesione przez Usługobiorcę w wyniku nieprawidłowego korzystania z usługi bądź czynności wykonanych na serwerze przez Uslugobiorcę.

6. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie transferu lub łącza w wyniku ataku DoS/DDoS na serwer Usługobiorcy.

7. Na serwerze VPS/dedykowanym dozwolone jest uruchamianie dowolnego oprogramowania, w tym również serwerów gier i innych aplikacji służących do streamingu audio/video, o ile oprogramowanie nie narusza w żaden sposób obowiązującego w Polsce prawa bądź praw autorskich.

8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu do sieci IRC z adresów IP Usługobiorcy w przypadku, kiedy dostęp do tych sieci spowodował atak DoS/DDoS na jakikolwiek adres IP należący do sieci Usługodawcy.

9. Usługodawca nie odpowiada za wszelkiego rodzaju naruszenia licencji bądź praw autorskich oprogramowania instalowanego przez Usługobiorcę, nie ingeruje w jego zawartość i nie jest zobowiązany do weryfikowania legalności takiego oprogramowania.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania serwera VPS/dedykowanego lub adresów IP Usługobiorcy w przypadku, kiedy jest on źródłem lub celem ataku DoS/DDoS, zagroził bezpieczeństwu lub stabilności sieci, został wykorzystany do celów niezgodnych z prawem, w tym do wysyłania tzw. "spamu", uruchamiania wszelkiego rodzaju skanerów portów, botów wykorzystywanych do łamania haseł bądź w sytuacji, kiedy naruszony zostanie jakikolwiek punkt tego Regulaminu.

11. Usługobiorcy nie przysługuje żadna forma rekompensaty w przypadku, kiedy usługa została zablokowana w wyniku naruszenia Regulaminu.

12. Usługobiorca zobowiązany jest do samodzielnego wykonywania i przechowywania kopii bezpieczeństwa, plików znajdujących się na jego serwerze.

13. Usługobiorca może skorzystać z pomocy Usługodawcy w celu wykonywania i przechowywania kopii bezpieczeństwa, o ile taka usługa została przez obie strony indywidualnie uzgodniona, a Usługobiorca dokonuje za nią opłat zgodnie z uzgodniownymi warunkami i w wyznaczonym terminie.

14. Usługodawca nie odpowiada w żadnej sytuacji za utratę danych i brak kopii bezpieczeństwa w przypadku, kiedy utrata danych nie wynika bezpośrednio z winy Usługodawcy i Usługobiorca nie wykonał we własnym zakresie kopii utraconych danych.

15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania serwera Usługobiorcy lub działajacego na nim oprogramowania w przypadku, kiedy oprogramowanie narusza Regulamin lub obowiązujące w Polsce prawo, w tym również w sytuacji, kiedy oprogramowanie zostało uruchomione w celu ataku na jakiekolwiek urządzenie, w jakikolwiek sposób i niezależnie od lokalizacji tego urządzenia (przykładowo w celu ataku na serwery zagraniczne).

16. Usługodawca może również zażądać od Usługobiorcy usunięcia plików lub oprogramowania naruszającego niniejszy Regulamin i w wyznaczonym przez Usługodawcę terminie pod groźbą rozwiązania umowy z winy Usługobiorcy.

17. Bezwzględnie zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek prób polegających na zmianie adresów sieciowych, adresów IP, MAC bądź innych parametrów związanych z interfejsem sieciowym serwera VPS/dedykowanego, wliczając w to samodzielne próby dodawania, zmiany lub usuwania adresów IP bez wiedzy Usługodawcy. Naruszenie tego punktu będzie skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem umowy z winy Usługobiorcy i dożywotnim zakazem korzystania z usług serwerów VPS/dedykowanych oferowanych przez Usługodawcę.

18. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do odrzucenia prośby Usługobiorcy o zmianę adresu IP w sytuacjach, kiedy powodem jest wpisanie adresu na jakiekolwiek "czarne listy" bądź innego rodzaju nałożone blokady adresu IP z winy Usługobiorcy (np. K:Line na sieciach IRC lub dopisanie do czarnych list za wysyłanie spamu).

19. Usługobiorca odpowiada za wszystkie czynności administracyjne na własnym serwerze, o ile nie została wykupiona dodatkowa usługa administracji serwerem Usługobiorcy przez Usługodawcę.

20. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony z 10-dniowym okresem wypowiedzenia. Usługobiorca może rozwiązać umowę przesyłając wypowiedzenie drogą pocztową na adres korespondencyjny Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres zamowienia@unixstorm.org z podaniem ID usługi. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia umowy i wystawienia faktury VAT za kolejny miesiąc korzystania z usługi w przypadku nieotrzymania wypowiedzenia w wyznaczonym terminie - najpóźniej 10 dni kalendarzowych przed datą wygaśnięcia usługi.

§ 7. Płatności

1. Wszelkie opłaty za usługi dokonywane są z góry, na okres nie krótszy niż jeden miesiąc, chyba że została wcześniej indywidualnie uzgodniona inna forma płatności bądź w wyjątkowych sytuacjach płatności za daną usługę odbywają się na innej zasadzie - podanej na stronie w opisie danej usługi.

2. Przedłużenie usługi odbywa się poprzez opłacenie jej na kolejny miesiąc najpóźniej jeden dzień przed upływem jej daty ważności.

3. Za datę płatności uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy, podanym na stronie www.unixstorm.org lub za porozumieniem stron - datę wskazaną na przesłanym dowodzie wpłaty.

4. Wszelkie płatności dokonywane są przelewem na konto bankowe podane na stronie www.unixstorm.org. O ewentualnej zmianie numeru konta Usługodawca będzie informował na stronie www.unixstorm.org. Wszelkie inne formy płatności muszą być wcześniej uzgodnione indywidualnie i potwierdzone przez obie strony.

5. W przypadku nie przedłużenia usługi, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub wyłączenia jej po upływie daty ważności bez informowania o tym fakcie Usługobiorcy.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia płatności ze strony Usługobiorcy w przypadku, kiedy płatność została wykonana nieprawidłowo, z błędnymi danymi, brakiem wymaganych danych bądź stwierdzenia niepełnej kwoty zapłaty. Płatność w takim wypadku pozostaje jako oczekująca aż do wyjaśnienia bądź przesłania brakującej kwoty.

7. Jeśli oferta przedstawiona na stronie www.unixstorm.org nie mówi inaczej, za jeden miesiąc rozliczeniowy przyjmuje się 30 dni kalendarzowych.

8. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z zawieszenia usługi Usługobiorcy z powodu braku wpłaty i tym samym jej przedłużenia na kolejny okres.

9. Pieniądze, które Usługobiorca wpłacił na ,,Wirtualny Portfel'' stają się środkami wirtualnymi i podlegają wykorzystaniu wyłącznie na usługi oferowane na stronie www.unixstorm..org. Tym samym Usługobiorca nie ma możliwości wypłacenia w ten sposób zgromadzonych pieniędzy w gotówce bądź przelewem.

10. Wszystkie zamówienia realizowane są w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.

11. W przypadku braku płatności za usługę w terminie, dane powiązane z nią będą przechowywane na serwerach Usługodawcy do 14 dni. Po 14 dniach od wygaśnięcia usługi i braku wniesionej opłaty wszystkie dane usługi będą usuwane z serwerów Usługodawcy.

§ 8. Prawa i obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania wszystkich punktów zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Złożenie zamówienia na dowolną usługę równoznaczne jest z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

3. Usługobiorca zobowiązuje się do informowania o każdej zmianie w danych adresowych i wszystkich innych podanych w zamówieniu w przypadku, kiedy ulegają one zmianie w trakcie korzystania z usług Usługodawcy.

4. W przypadku awarii wynikającej z winy Usługodawcy i uniemożliwiającej korzystanie z wykupionych usług przez okres dłuższy niż 24 godziny, Usługobiorca ma prawo zażądać przedłużenia usługi na okres dwukrotnie dłuższy niż okres, w którym korzystanie z danej usługi nie było możliwe. W takim przypadku Usługobiorca zobowiązuje się do złożenia pisemnej reklamacji i wysłania jej na adres korespondencyjny Usługodawcy w ciągu 14 dni od zauważenia nieprawidłowości.

5. Reklamacje złożone po upływie 14 dni lub złożone w innej formie niż pisemnie nie będą rozpatrywane.

6. W ciągu 14 dni od otrzymania pisemnej reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany o decyzji dotyczącej danego wniosku. W przypadku braku takiej decyzji w wyznaczonym terminie - reklamację uznaje się za przyjętą i rozpatrzoną pozytywnie.

7. W przypadku zgłoszeń dotyczących zmiany haseł dostępowych usługi lub innych bezpośrednio wpływających na działanie usługi, Usługobiorca zobowiązuje się do kierowania ich wyłącznie drogą elektroniczną i poprzez wysyłanie z adresu email podanego w formularzu rejestracyjnym (adresu kontaktowego). Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucania zgłoszeń tego typu pochodzących z innych adresów bądź w przypadku, kiedy nie jest możliwe potwierdzenie danych klienta jako właściciela danej usługi.

§ 9. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania usługi w przypadku naruszenia dowolnego z punktów Regulaminu.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zablokowania/usunięcia usługi Usługobiorcy w przypadku złamania zasad regulaminu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przyczyn niezależnych, na które Usługodawca nie ma wpływu, tj. między innymi: awaria łącz pośrednich należących do innych operatorów, uszkodzenie sprzętu dostarczanego przez inne firmy, ataki DoS/DDoS skierowane na serwery Usługodawcy lub łącza, z których te serwery korzystają.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego korzystania z usług przez Usługobiorcę, w tym również usunięcie lub uszkodzenie plików, zawartości lub konfiguracji danej usługi w przypadku, kiedy wina leży bezpośrednio po stronie Usługobiorcy.

5. Usługodawca zobowiązuje się udzielania pomocy Usługobiorcy w sprawach technicznych związanych z działaniem oferowanych usług, tj. między innymi działaniem serwerów oraz oprogramowania działającego na serwerach.

6. Usługodawca zobowiązuje się do utrzymania serwerów i oferowanych usług w jak najlepszym stanie oraz usuwania wszelkich awarii w możliwie najkrótszym terminie.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo od odrzucenia zamówienia w przypadku, kiedy dane podane przez Usługobiorcę w formularzu nie są prawdziwe.

8. Usługodawca może również odrzucić zamówienie złożone przez osobę, która dopuściła się w przeszłości złamania Regulaminu, doprowadziła z własnej winy do wcześniejszego zerwania umowy lub co do której Usługodawca posiada podejrzenia o próbę wykorzystania usługi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem bądź naruszający niniejszy Regulamin.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania tzw. "limitów bezpieczeństwa" w sytuacji, kiedy wprowadzenie ich jest konieczne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania usług, w tym m.in., ale nie ograniczając się do: równoczesnych połączeń do usług/serwerów, minimalnych interwałów czasowych w harmonogramach zadań, maksymalnego czasu wykonywania procesów użytkowników, maksymalnej liczby równocześnie uruchamianych procesów użytkownika, ilości przesyłanych wiadomości poprzez serwer pocztowy Usługodawcy w krótkich okresach czasu. Usługodawca zobowiązuje się na życzenie Usługobiorcy do udzielenia wszelkich informacji o aktualnie istniejących limitach bezpieczeństwa. Usługodawca gwarantuje również, że powyższe limity będą wprowadzane tylko i wyłącznie w sytuacjach, kiedy ich brak może prowadzić do awarii bądź nieprawidłowego działania usług.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie www.unixstorm.org.

2. O zmianach w Regulaminie Usługodawca będzie informował na stronie www.unixstorm.org i/lub drogą elektroniczną.

3. W przypadku zmian w Regulaminie, Usługobiorca ma prawo odstąpić od usługi po upływie jej daty ważności. Przedłużenie usługi równoznaczne jest z akceptacją nowego Regulaminu.

4. Wszystkie ceny usług oferowanych przez Usługodawcę dostępne są na stronie www.unixstorm.org i mogą zostać w każdej chwili zmienione. W przypadku zmian w cenach usług, Usługodawca będzie podawał odpowiednie informacje na tej samej stronie.

5. W przypadku zmiany cen, Usługobiorca ma prawo odstąpić od usług Usługodawcy po upływie opłaconego okresu. W przypadku przedłużenia danej usługi, Usługobiorca zobowiązuje się opłacić ją według aktualnego cennika na stronie www.unixstorm.org, chyba że inna cena została uzgodniona przez obie strony.

6. Usługodawca przyjmuje, że adres email podany przez Usługobiorcę w systemie www.unixstorm.org jest adresem prawidłowym i aktualnym, a Usługobiorca zobowiązuje się do weryfikacji podanych informacji w swoim profilu zapewniając, że są one prawidłowe.

7. Wszystkie komunikaty, informacje wysłane do Usługobiorcy drogą elektroniczną na wskazany w jego profilu adres email uznaje się za doręczone i odebrane w ciągu maksymalnie 30 minut od momentu ich wysłania. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przez serwery pocztowe Usługobiorcy, dostarczenie z opóźnieniem lub błędne działanie zewnętrznych serwerów pocztowych (w tym również wszelkiego rodzaju filtrów antyspamowych).

8. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

9. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji, komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oferowanych przez Usługodawcę, w tym komunikatów o pracach technicznych, przerwach w działaniu usług, wprowadzonych zmianach organizacyjnych bądź o zmianach w cenniku usług Usługodawcy oraz innych w sposób pośredni lub bezpośredni dotyczących Usługobiorcy.

10. Z chwilą rejestracji w serwisie www.unixstorm.org, Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy treści marketingowych i promocyjnych. Usługodawca w tym wypadku umożliwia Usługobiorcy zmianę tego oświadczenia w dowolnym momencie, poprzez odznaczenie powyższej akceptacji w edycji jego "profilu" na stronie www.unixstorm.org. Usługodawca tym samym zobowiązuje się do przesyłania podanych treści wyłącznie na adres Usługobiorcy, który w ten sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie.

11. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na umieszczanie nazwy jego firmy, adresu strony, loga lub adresu serwera na liście referencyjnej klientów Usługodawcy oraz udostępnianie publicznie na stronie www.unixstorm.org lub w informacjach reklamowych i w celach marketingowych.

12. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Data ostatniej modyfikacji: 7 lipca 2011r.