Regulamin świadczenia usług

§ 1. Ogólne

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania umów i świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

§ 2. Definicje

 1. Unix Storm lub Usługodawca - Michał Gottlieb, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Unix Storm – Michał Gottlieb”, z siedzibą w 54-413 Wrocław, ul. Klecińska 125, NIP: 6951450898, REGON: 020604248.
 2. Abonent lub Usługobiorca - podmiot, który zarejestrował konto na stronie WWW Usługodawcy.
 3. Konsument – osoba fizyczna, będąca Abonentem, która zawarła umowę z Usługodawcą w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
 4. Administrator – Usługodawca lub pracownik Usługodawcy wyznaczony do zarządzania systemami, sieciami, serwerami lub usługami świadczonymi przez Usługodawcę.
 5. Usługa – wybrana oferta lub produkt świadczony przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy o określonych cenach i parametrach.
 6. Panel Klienta – system udostępniany przez Unix Storm na stronie www.unixstorm.org, w którym Abonent rejestruje swoje indywidualne konto i posiada dostęp do wszystkich funkcji związanych z jego zarządzaniem, w tym z zarządzaniem zamówionymi Usługami.
 7. Sieć – wszystkie urządzenia połączone i komunikujące się ze sobą, związane ze świadczeniem usług.
 8. Łącze internetowe – łącze, za pomocą którego sieć Usługodawcy komunikuje się z urządzeniami innych operatorów oraz w innych lokalizacjach.
 9. Serwer – rodzaj urządzenia komputerowego, w ramach którego udostępniane są Usługi.
 10. System operacyjny – oprogramowanie obsługujące Serwer i umożliwiające udostępnianie Usług.
 11. Oferta – opis Usług, parametrów, cen i innych istotnych informacji dotyczących Usług świadczonych przez Usługodawcę, udostępniony na stronie www.unixstorm.org.
 12. Zgłoszenie – wiadomość, operacja, czynność, którą Usługobiorca zleca Usługodawcy i związaną z Usługą świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

§ 3. Zawieranie i obowiązywanie umów

 1. Umowa pomiędzy Unix Storm i Abonentem zawierana jest drogą elektroniczną poprzez rejestrację Abonenta na stronie WWW Usługodawcy (www.unixstorm.org) i akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Unix Storm na rzecz Abonenta Usług, zgodnie z Ofertą Unix Storm i na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługa może być zamówiona przez Abonenta za pośrednictwem strony Unix Storm oraz Panelu Klienta.
 4. Usługa zostaje uruchomiona przez Unix Storm zgodnie z § 4, na czas wskazany przez Abonenta w formularzu zamówienia.
 5. Umowa o świadczenie Usługi wygasa z chwilą upływu daty ważności Usługi.
 6. Umowa może być rozwiązana przez Abonenta przed datą ważności Usługi w przypadku:
  1. niewywiązywania się przez Unix Storm z Umowy, w szczególności poprzez świadczenie Usługi niezgodnie z Ofertą bądź niniejszym Regulaminem,
  2. niedotrzymanie przez Unix Storm gwarancji dostępności usług, zgodnie z § 11 Regulaminu,
 7. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Unix Storm, Abonentowi przysługuje zwrot wpłaty dokonanej za dane zamówienie lub okres rozliczeniowy, w którym powstała przyczyna uprawniająca do takiego rozwiązania.
 8. Abonent zobowiązany jest do przesłania wypowiedzenia Umowy wraz ze wskazaniem przyczyny w terminie do 14 dni od dnia jej wystąpienia, na adres siedziby Unix Storm lub drogą elektroniczną – przez Panel Klienta bądź na adres E-Mail Unix Storm: pomoc@unixstorm.org.
 9. Umowa może być rozwiązana przez Unix Storm przed datą ważności Usługi w przypadku:
  1. niewywiązywania się z Umowy przez Abonenta lub naruszenia przez niego Regulaminu,
  2. wykorzystywania usługi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem,
  3. wykorzystywania usługi w sposób, który działa na szkodę Unix Storm lub innych jego Abonentów.
  4. podania nieprawidłowych bądź nieprawdziwych danych Abonenta,
 10. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Abonenta, Abonentowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty za dane zamówienie bądź Usługę.
 11. O przyczynie rozwiązania Umowy Unix Storm informuje Abonenta niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej powstania. Informacja o rozwiązaniu Umowy przesyłana jest do Abonenta drogą elektroniczną, na adres E-Mail podany w Panelu Klienta, chyba że inna forma została uzgodniona na podstawie odrębnej umowy.

§ 4. Realizacja zamówień

 1. Abonent składa zamówienie na wybraną Usługę poprzez wysłanie odpowiedniego formularza na stronie www.unixstorm.org lub w Panelu Klienta.
 2. Zamówienie może zostać złożone przez Abonenta inną metodą wyłącznie na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Abonentem i Unix Storm oraz za zgodą Unix Storm.
 3. Zamówienia, w tym przedłużenia istniejących Usług realizowane są przez Unix Storm niezwłocznie i zgodnie z Ofertą, jednak nie później niż do 2 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty za dane zamówienie na rachunku bankowym Unix Storm lub za pośrednictwem systemu płatności, chyba że inny termin został wskazany w Ofercie.
 4. W przypadku, kiedy realizacja danego zamówienia w wyznaczonym terminie nie jest możliwa – Unix Storm informuje Abonenta o możliwym czasie realizacji. Abonent ma prawo w takiej sytuacji do rezygnacji ze złożonego zamówienia i zwrotu całości wpłaconej kwoty. Akceptacja przez Abonenta nowego czasu realizacji równoznaczna jest z odstąpieniem od prawa do rezygnacji ze złożonego zamówienia, o ile zamówienie zostanie zrealizowane w wyznaczonym i zaakceptowanym przez Abonenta terminie.
 5. Unix Storm informuje o realizacji zamówienia drogą elektroniczną, poprzez wysłanie informacji na adres E-Mail Abonenta i/lub wyświetlając taką informację w Panelu Klienta na koncie Abonenta.

§ 5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje przesyłane są do Unix Storm za pomocą poczty elektronicznej na adres E-Mail pomoc@unixstorm.org, przez Panel Klienta lub pocztą na aktualny adres siedziby Unix Storm.
 2. Abonent zobowiązuje się do przesyłania reklamacji dotyczących świadczonych Usług w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będącej podstawą reklamacji.
 3. Unix Storm zobowiązuje się do odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie – reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Abonenta.
 4. W przypadku żądania zwrotu wpłaconych przez Abonenta środków, Unix Storm dokona zwrotu metodą, która została wybrana przez Abonenta do realizacji płatności. Jeśli zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy – Unix Storm zastrzega sobie prawo do wykonania zwrotu wyłącznie na numer rachunku będącego numerem rachunku polskiego banku. Unix Storm może odmówić wykonania zwrotu na rachunek bankowy w innym kraju bądź innej walucie niż PLN. W takiej sytuacji Abonent zobowiązuje się do wskazania numeru polskiego rachunku bankowego, na który Unix Storm dokona zwrotu środków na rzecz Abonenta.

§ 6. Ceny, Płatności

 1. Płatności za Usługi realizowane są poprzez:
  1. wykonanie przelewu na rachunek bankowy wskazany na stronie www.unixstorm.org, w Panelu Klienta lub wiadomościach E-Mail potwierdzających złożenie zamówienia w systemie Unix Storm, w walucie PLN i kwocie zgodnej ze złożonym zamówieniem,
  2. płatności Online udostępniane przez Unix Storm w ramach Panelu Klienta,
  3. usługę Premium SMS, zgodnie z informacjami zawartymi w Panelu Klienta,
 2. Abonent zobowiązuje się do dokonywania wpłat w terminie wyznaczonym na fakturze VAT, przed datą ważności Usługi lub w terminach podanych w wiadomościach wysyłanych przez Unix Storm na adres E-Mail Abonenta, informujących o terminie wygasania Usługi.
 3. Za datę dokonania płatności uznaje się datę zaksięgowania jej na rachunku bankowym Unix Storm, datę przyjęcia przez system płatności Online lub datę zmianę statusu zamówienia Abonenta w Panelu Klienta na „opłacone”.
 4. Abonent dokonuje opłat zgodnie z ceną Usługi obowiązującą w chwili dokonywania wpłaty przez Abonenta i wskazaną przez Panel Klienta, Unix Storm lub zawartą w ostatnim przypomnieniu o wygasaniu Usługi przesłanym przez system Unix Storm na adres E-Mail Abonenta.
 5. Cena przedłużenia Usługi obowiązuje w okresie jej ważności. Z chwilą wygaśnięcia Usługi, Oferta staje się nieaktualna i Unix Storm zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za wznowienie wygasłej Usługi, która została opłacona po terminie płatności lub po jej wygaśnięciu. Unix Storm informuje Abonenta o wysokości dodatkowej opłaty w Ofercie, w Panelu Klienta lub za pomocą wiadomości wysłanej na adres E-Mail abonenta w sytuacji, kiedy dodatkowa opłata jest wymagana do wznowienia działania Usługi.
 6. Unix Storm ma prawo do wyłączenia, zawieszenia lub ograniczenia działania Usługi w przypadku braku dokonania opłaty za kolejny okres za daną Usługę, niewłaściwego dokonania wpłaty, w tym nieprawidłowej kwoty bądź w sposób niezgodny z Regulaminem.
 7. W przypadku płatności po terminie ważności Usługi, Abonent pokrywa koszty utrzymania danych Usługi na Serwerach Unix Storm za dni, w których Usługa była zawieszona z powodu braku płatności. Unix Storm przedłuża tym samym Usługę o opłacony przez Abonenta okres ważności licząc od dnia wygaśnięcia Usługi.
 8. W przypadku domen, za płatność w terminie ważności domeny uznaje się płatność dokonaną zgodnie z niniejszym Regulaminem i najpóźniej 1 dzień przed datą wygasania domeny. Płatności dokonane w dniu wygasania domeny uznaje się za płatności wykonane po terminie, co może oznaczać konieczność wykonania dopłaty w przypadku kwoty płatności niezgodnej z ceną odnowienia domeny wygasłej.

§ 7. Dane abonenta

 1. Abonent oświadcza, że podane przez niego dane podczas rejestracji na stronie Unix Storm są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Abonent zobowiązuje się do samodzielnego aktualizowania swoich danych, w tym kontaktowych za każdym razem, kiedy ulegają one zmianie. Abonent może aktualizować swoje dane w dowolnym momencie poprzez Panel Klienta.
 3. Zmiana danych identyfikujących Abonenta, takich jak nazwa firmy, imię i nazwisko osoby reprezentującej, imię i nazwisko Abonenta, numer NIP oraz PESEL wymaga formy pisemnej, wraz z przedstawieniem dokumentów wymaganych przez Unix Storm w celu prawidłowej identyfikacji i autoryzacji Abonenta. Wszelkie dokumenty, wnioski i oświadczenia przesyłane są przez Abonenta drogą elektroniczna na adres E-Mail wskazany przez Unix Storm lub przez udostępniony przez Unix Storm system informatyczny.
 4. Unix Storm zobowiązuje się do zmiany danych Abonenta na podstawie pisemnego wniosku w terminie do 14 dni od dnia otrzymania kompletu danych i dokumentów umożliwiających dokonanie zmiany.
 5. Zmiana danych Abonenta nie skutkuje zmianą danych w rejestrach i systemach operatorów zewnętrznych, jak również zmianą danych dla usług, które zostały zrealizowane przed zmianą danych (np. domeny, certyfikaty SSL). Zmiana tych danych może być realizowana na podstawie odrębnych wniosków i procedur, przewidzianych dla tego typu Usług.
 6. Przeniesienie praw i obowiązków do istniejących usług na innego Abonenta wymaga przeprowadzenia cesji, na podstawie pisemnego wniosku udostępnionego przez Unix Storm na żądanie Abonenta oraz na zasadach i procedurach wskazanych przez Unix Storm.
 7. W przypadku utraty przez Abonenta dostępu do Panelu Klienta oraz Adresu E-Mail powiązanego z kontem Abonenta, Abonent może dokonać zmiany adresu E-Mail przypisanego do konta zgodnie z ust. 3, § 7.

§ 8. Autoryzacja zgłoszeń

 1. Unix Storm zobowiązuje się do odpowiedzi na każde autoryzowane Zgłoszenie Abonenta.
 2. Zgłoszenie uznaje się za autoryzowane wyłącznie w sytuacji, kiedy zostało ono wysłane na jedno z poniższych sposobów:
  1. za pomocą poczty elektronicznej na adres E-Mail pomoc@unixstorm.org lub inny wskazany przez Unix Storm jako adres służący do obsługi bieżących Zgłoszeń oraz z adresu E-Mail wskazanego przez Abonenta w Panelu Klienta,
  2. za pomocą Panelu Klienta przez utworzenie Zgłoszenia przez Abonenta, po zalogowaniu na jego konto,
 3. Unix Storm zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zgłoszenia w sytuacji, kiedy nie jest ono poprawnie autoryzowane.
 4. Unix Storm nie ponosi odpowiedzialności za brak lub niewłaściwą realizację Zgłoszenia w sytuacji, kiedy zostało ono wysłane przez Abonenta w sposób nieautoryzowany.
 5. Obowiązkowi autoryzacji Zgłoszeń podlegają wszelkie sprawy kierowane przez Abonenta do Unix Storm i związane z działaniem Usług Abonenta.
 6. W sytuacji, kiedy Abonent nie ma możliwości wysłania autoryzowanego Zgłoszenia, Unix Storm może wskazać inną metodę przesłania Zgłoszenia lub umożliwić Abonentowi zmianę jego danych na podstawie odrębnej procedury.

§ 9. Prawa i obowiązki Abonenta

 1. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad i wytycznych opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Abonent zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia danych dostępowych do Panelu Klienta oraz nieudostępnianie tych danych osobom niepowołanym.
 3. Abonent zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.
 4. Abonent odpowiada na wszelkie działania wykonywane w ramach swojej Usługi, w tym za działania wykonywane przez swoich pracowników oraz inne podmioty, którym udostępnił on swoją Usługę.
 5. Abonent odpowiada za wszelkie pliki, dane, treści umieszczone na Serwerach Unix Storm w ramach posiadanej Usługi oraz dane przesyłane przez Sieć Unix Storm za pośrednictwem tej Usługi.
 6. Abonent odpowiada za należyte zabezpieczenie oraz aktualizację oprogramowania zainstalowanego i uruchomionego przez Abonenta w ramach posiadanej Usługi.
 7. Abonent ma prawo do korzystania z pomocy i wsparcia technicznego Unix Storm w ramach swojej Usługi w zakresie, który został uwzględniony w Ofercie Unix Storm lub w ramach pomocy związanej z bieżącym użytkowaniem Usługi.
 8. O ile pomiędzy Abonentem, a Unix Storm nie została zawarta odrębna umowa na czas określony, Abonent nie jest zobowiązany do opłacania Usługi na kolejny okres ani informowania Unix Storm o chęci rezygnacji z Usługi po upływie jej daty ważności.
 9. Abonent oświadcza, że wyraża zgodę na uruchomienie Usługi zgodnie ze złożonym przez siebie zamówieniem przed upływem 14 dni. Tym samym Abonent oświadcza, że rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w momencie uruchomienia Usługi przez Unix Storm na rzecz Abonenta i zgodnie z jego zamówieniem.
 10. Abonent ma prawo do rezygnacji z zamówionej Usługi i zwrotu wpłaconej kwoty bez podania przyczyny, jeśli świadczenie Usługi przez Unix Storm na rzecz Abonenta nie zostało rozpoczęte i zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane.
 11. Abonent zobowiązuje się do nieuruchamiania w ramach usług na serwerach współdzielonych (Konta WWW, Reseller, SSH) oprogramowania, które w sposób znaczący może obciążać serwery lub łącza Unix Storm, w szczególności serwerów gier oraz oprogramowania do transmisji audio/video (np. serwery komunikacji głosowej Team Speak, wideokonferencje, serwery VPN, Proxy, oprogramowanie sieci Peer-to-peer).

§ 10. Prawa i obowiązki Unix Storm

 1. Unix Storm deklaruje, że posiada możliwości, wiedzę oraz wszelkie prawa do świadczenia Usług zgodnie z udostępnianą na swojej stronie Ofertą.
 2. Unix Storm zobowiązuje się do starannego wykonywania świadczonych Usług na rzecz Abonenta.
 3. Unix Storm zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Unix Storm zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usług Abonenta zgodnie z Ofertą.
 5. Unix Storm odpowiada przed Abonentem do kwoty nie większej niż kwota wpłacona przez Abonenta za dane zamówienie lub ostatni okres rozliczeniowy.
 6. Unix Storm nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z Usługi przez Abonenta.
 7. Unix Storm nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku zawieszenia Usługi Abonenta, jeśli zawieszenie Usługi nastąpiło z winy Abonenta.
 8. Unix Storm ma prawo do obciążenia Abonenta kosztami Usługi zgodnie z Ofertą za okres, w którym Usługa była niedostępna lub zawieszona z winy Abonenta.
 9. Unix Storm zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia działania Usługi Abonenta w sytuacji, kiedy jej działanie może doprowadzić do awarii serwerów, systemów, sieci lub urządzeń Unix Storm.
 10. Unix Storm zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia działania Usługi Abonenta w sytuacji, kiedy jej działanie wpływa negatywnie na działanie Usług innych Abonentów lub uniemożliwia prawidłowe i bezawaryjne świadczenie Usług przez Unix Storm.
 11. Decyzję o zawieszeniu, ograniczeniu lub rodzaju nałożonych ograniczeń na Usługę klienta podejmuje Administrator Unix Storm na podstawie bieżącej sytuacji i w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usług wszystkich Abonentów, Usług, serwerów, sieci, systemów i urządzeń Unix Storm.
 12. W przypadku zawieszenia lub ograniczenia Usług Abonenta, Administrator niezwłocznie informuje o tym fakcie Abonenta wraz ze wskazaniem przyczyny i rodzaju wykonanych czynności, związanych z działaniem Usługi Abonenta.
 13. Administrator zobowiązuje się do zdjęcia wszelkich nałożonych ograniczeń z Usługi Abonenta na jego żądanie oraz w sytuacji, kiedy przyczyna problemu już nie występuje i zdjęcie ograniczeń nie zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu systemów Unix Storm. Abonent na żądanie Administratora zobowiązuje się do wskazania kroków i czynności, jakie wykonał w celu rozwiązania w/w problemu.
 14. Unix Storm zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, uruchomienia Usługi lub jej natychmiastowego wyłączenia w przypadku:
  1. kiedy dane podane przez Abonenta są nieprawidłowe, nieprawdziwe lub zachodzi uzasadnione podejrzenie co do ich prawdziwości,
  2. kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wykorzystania Usługi przez Abonenta w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami Prawa,
  3. kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Usługa może być wykorzystywana w sposób szkodliwy dla Unix Storm, innych Abonentów lub użytkowników sieci Internet,
  4. kiedy Abonent w przeszłości naruszył Regulamin lub działał na szkodę Unix Storm bądź innych Abonentów,
 15. Unix Storm zastrzega sobie prawo do żądania przesłania przez Abonenta dokumentów potwierdzających prawdziwość danych podanych przez niego w Panelu Klienta w sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie, że dane te mogą być nieprawdziwe. O rodzaju dokumentów potwierdzających dane decyduje Unix Storm.
 16. Unix Storm zobowiązuje się do zachowania danych Usługi przez okres 30 dni od dnia wygaśnięcia Usługi.
 17. Unix Storm zastrzega sobie prawo do udostępnienia Usługi Abonentowi lub danych znajdujących się na Usłudze wyłącznie w przypadku, kiedy Usługa jest opłacona i aktywna.
 18. Unix Storm zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego usunięcia Usług i wszystkich powiązanych z nią danych po upływie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ważności Usługi.
 19. Unix Storm nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z usunięcia bądź utraty danych nieopłaconej lub nieaktywnej Usługi.

§ 11. Gwarancje

 1. Unix Storm udziela gwarancji na dostępność Usług zgodnie z Ofertą zamieszczoną na stronie www.unixstorm.org lub na podstawie odrębnej Umowy zawartej z Abonentem.
 2. Gwarancja dostępności (SLA) określa współczynnik procentowy czasu w skali roku, w jaki Usługa będzie dostępna dla Abonenta. Przykładowo, SLA 99,80% oznacza, że Usługa może być niedostępna przez nie więcej niż 17,5 godziny w ciągu pełnego roku kalendarzowego lub rozliczeniowego.
 3. Poprzez niedostępność Usługi rozumie się całkowity brak jej funkcjonowania z więcej niż jednej lokalizacji zewnętrznej i przez minimum 1 minutę (np. brak odpowiedzi z serwera WWW Unix Storm) oraz wynikający z nieprawidłowego działania serwerów, sieci bądź systemów Unix Storm.
 4. W czas niedostępności Usług wliczane są wszystkie przerwy związane z działaniem tych usług, wliczając w to awarie sieci, systemów, urządzeń Unix Storm, jak również planowane prace techniczne przeprowadzane przez Unix Storm.
 5. W przypadku niedotrzymania warunków gwarancji (SLA), Abonent ma prawo do rozwiązania Umowy zgodnie z § 3 lub żądania przedłużenia ważności Usług na koszt Unix Storm i o okres dwukrotnie dłuższy niż czas niedostępności Usługi w danym okresie rozliczeniowym.

§ 12. Usługi testowe

 1. Unix Storm może udostępnić Abonentowi Usługę testową, na wskazany przez Unix Storm okres czasu.
 2. Usługa testowa realizowana jest bezpłatnie przez okres wskazany w Ofercie.
 3. Po zakończeniu okresu testowego Usługa może zostać przedłużona przez Abonenta zgodnie z obowiązującą Ofertą. W przypadku braku przedłużenia, Usługa zostaje wyłączona z chwilą zakończenia okresu testowego.
 4. Abonent nie jest zobowiązany do przedłużania ani opłacania Usługi testowej.
 5. Unix Storm nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Usługi w trakcie trwania okresu testowego, w tym także za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego działania Usługi w tym okresie.
 6. Abonentowi nie przysługuje prawo do rekompensaty w wyniku nieprawidłowego działania Usługi w trakcie okresu testowego.
 7. Unix Storm zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia bezpłatnie Usługi testowej w sytuacji, kiedy Abonent korzystał już z usługi tego samego typu w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.unixstorm.org.
 2. O zmianach w Regulaminie Unix Storm będzie informował na stronie www.unixstorm.org i/lub w Panelu Klienta bądź drogą elektroniczną, poprzez wysłanie takiej informacji na adres E-Mail abonenta.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie trwania opłaconego okresu Usługi Abonenta – nowy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opłacenia Usługi przez Abonenta na kolejny okres lub złożenia kolejnego zamówienia/przedłużenia przez Panel Klienta.
 4. Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące świadczonych przez Unix Storm Usług, w tym związanych z prowadzoną Ofertą, będą wysyłane do Abonenta na adres E-Mail, który wskazuje on w swoim Panelu Klienta. Wiadomość wysłaną na taki adres E-Mail uznaje się za dostarczoną w chwili wysłania przez Unix Storm. Unix Storm nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości w wyniku błędu Abonenta, podania nieaktualnego lub nieprawidłowego adresu E-Mail bądź innych problemów występujących po stronie serwerów pocztowych bądź urządzeń Abonenta.
 5. Abonent oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Usług zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie www.unixstorm.org/privacy.
 6. Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie od Unix Storm informacji, komunikatów, zarówno drogą elektroniczną, jak i telefoniczną, związanych z bieżącym działaniem Usług opłaconych przez Abonenta i związanych ze sprawami technicznymi oraz rozliczeniowymi, w tym między innymi takimi jak przypomnienia o terminach płatności, komunikaty dotyczące przeprowadzanych prac technicznych w sieci i na serwerach Unix Storm oraz informacje o istotnych zmianach w działaniu tych Usług.
 7. Wszelkie spory pomiędzy Unix Storm i Abonentem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Unix Storm.
 8. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.